Datos Identificativos do Titular da Páxina Web:

De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

Razón Social: PANADERÍA XALLAS SL

CIF: B15864747 

Dirección: POLÍGONO DE COVAS 19-21 CP15830-NEGREIRA

E-MAIL: info@panaderiaxallas.es  

Teléfono: 981307187

Inscrita no Registro Mercantil de: A CORUÑA Tomo 2664 Folio 85 Sección GENERAL Folla C30087

Política de Protección de Datos:

Lexislación. Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

Responsable do tratamento. PANADERÍA XALLAS SL.

Finalidade do tratamento. A finalidade será a de xestionar as solicitudes de contacto recibidas.

Lexitimización. Informámoslle de que a base legal para o tratamento dos seus datos é a de atender a súa solicitude de contacto. Ao enviarnos os seus datos consideramos que estamos lexitimados para o seu tratamento.

Conservación dos datos. Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para poder dar resposta as súas consultas e nunca será superior a 1 ano dende o último contacto.

Cesións de datos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.

Dereitos do interesado. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

Dereito a non ser obxeto de decisions individuais automatizadas, incluida a elaboración de perfis. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

Ónde exercer os dereitos. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a info@panaderiaxallas.es indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

Medidas de seguridade. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, PANADERÍA XALLAS SL aplica as medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco.

Tratamento baseado no consentimento do afectado. A través da páxina web non se recolle ningún dato persoal sen o  seu consentemento.

Deber de confidencialidade. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 PANADERÍA XALLAS SL comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

Inexactitude dos datos obtidos directamente do afectado. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se  vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

Dereito a reclamar. No caso de que non esté conforme co  tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante a autoridade nacional de control Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Lexislación aplicable

A presente Política de Privacidade rexiráse polo disposto na lexislación española someténdose a xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do domicilio do titular da web.